Vydūnas

1891 metais Kintų evangelikų - liuteronų bažnyčioje Vydūnas susituokė su Kintų mokyklos precentoriaus (vedėjo) giminaitė Klara Fulhaze, kuri jį, sergantį, rūpestingai slaugė.

Vilhelmas Storostas  – Vydūnas (1868-1953), žymus lietuvių rašytojas, filosofas, švietėjas, muzikas, kultūros veikėjas, gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose (Šilutės apskr..) 1885 – 1888 m. mokėsi Ragainės mokytojų seminarijoje, 1888 – 1892 m. dirbo mokytoju Kintų parapijos pradžios mokykloje. Čia susipažino su artima mokyklos precentoriaus (vedėjo) giminaite Klara Fiulhaze, kuri padėjo jam įveikti džiovą. 1891 m. Kintų bažnyčioje kunigas Oto Šteinas sutuokė jaunuosius Klarą Fiulhazę ir Vilhelmą Storosta. Kintuose būsimasis Vydūnas susiduria su lietuvybės išsaugojimo problema šiame krašte. Pradeda rašyti, tvirtai apsisprendžia užsiimti aktyvia kultūrine veikla, žadinti šio krašto lietuvių tautinę savimonę, gaivinti pamirštas etnines ir kultūrines tradicijas.1892 m. išvyko gyventi į Tilžę. Iki 1912 m. dėstė prancūzų ir anglų kalbas Tilžės berniukų  gimnazijoje. Vėliau pedagoginės veiklos atsisakė, pasišventė kūrybai ir kultūrinei veiklai.1899 m. Tilžėje įsteigė Lietuvių Giedotojų draugiją, kuriai vadovavo iki 1935 m.. Giedotojai rengė lietuviškas šventes ir koncertus, vaidino vaidinimus, kurių autorius buvo pats Vydūnas. Papildomai tobulinosi Berlyno, Halės, Leipcigo, Greisvaldo universitetuose, sukauptas žinias panaudojo savo humanistinės filosofijos formavimui ir dėstymui. Šios minties susiformavimui didelę įtaką turėjo asketiškas jo gyvenimo būdas, kurį pasirinko gyvendamas Kintuose, taip pat pažintis su rytų filosofija. Vydūnas parašė 12 filosofinių veikalų ir didžiulį pluoštą straipsnių įvairiomis temomis, leido mėnesinius žurnalus jaunimui „Šaltinis“, „Jaunimas“, „Naujovė“, „Darbymetis“. Sukūrė  apie 30 įvairaus žanro draminių veikalų. Nepriklausomoje Lietuvoje Vydūnas susilaukia aukštų įvertinimų. 1928 m. Kauno universitetas jam suteikia filosofijos garbės daktaro laipsnį, o 1925 m. išrenkamos tarptautinės rašytojų sąjungos PEN klubo garbės nariu. 1944 m. Vydūnui teko palikti Tilžę ir tik 1946 m. pavyko apsigyventi Detmolde  (Vokietija). Čia buvo išleisti karo metu parašyti veikalai. Nesulaukęs 85- ojo gimtadienio 1953 m. vasario 20 d. Vydūnas mirė. Iškilmingai palaidotas Detmoldo kapinėse.1991 m. spalio 19 d. Vydūno palaikai perkelti į gimtinę, Bitėnų kapinaites (Pagėgių  sav.) prie jo pamilto Rambyno kalno.

Sukurti filmai apie Vydūną:

TAMSOJE BŪTI ŠVIESA 


,,IŠMINTIES MYLĖTOJAS ". Idėjos ir scenarijaus autorė Edita Mildažytė.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013687838/isminties-myletojas-dok-apybraiza-apie-vyduna#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=3038000

 Radio laidų ciklas su S.Jačėnu: